Zorgvorm

Combinaties van zorgvormen zijn mogelijk, zowel binnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) als Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (NRTH). Deze zorgvormen bieden we aan voor alle doelgroepen.

Mijn dochter krijgt woedebuien als ze iets niet mag; wat moet ik doen?
We hebben het thuis moeilijk met ons kind met autisme. Wat moeten we doen?
Ons kind heeft ADHD en stelt moeilijk gedrag. Wat moeten we doen?

De ondersteuning van het kind en/of het gezin kan via een individuele begeleiding. Dit kan een gesprek zijn, maar ook samen activiteiten doen, …
De gezinsbegeleider of mobiele begeleider maakt met jou en/of je kind een afspraak voor een gesprek thuis, in de jeugdbeweging, … of in het MPC.

Dit gesprek kan gaan over:

 • de ontwikkeling van je kind
 • schoolaangelegenheden van je kind
 • de opvoeding van je kind
 • je relaties en sociale contacten
 • de organisatie van je huishouden.

Er wordt besproken waaraan jullie samen zullen werken en welke de volgende stap is. Dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.

We maken hierbij een onderscheid tussen:

 • Mobiele begeleiding: het gesprek/de activiteit vindt buiten het MPC plaats
 • Ambulante begeleiding: het gesprek vindt in het MPC plaats

Duur: een begeleiding duurt maximaal 2 uur per keer.
Frequentie: hierover maken we samen afspraken, maar maximaal 1 keer per week.

Download hier onze aanmeldingsprocedure.

Mijn kind kan niet alleen thuis zijn na school of op woensdagnamiddag; ik heb opvang nodig.
Ik moet werken tijdens de schoolvakanties en heb opvang nodig.
Mijn kind heeft moeite met zijn huiswerk en ik kan hem daarin niet helpen.
Ik heb hulp nodig met mijn kind, maar wil hem niet laten overnachten in het MPC.

Schoolaanvullende dagopvang gaat door vóór de schooluren, over de middag, na de schooluren, in weekends en/of in de schoolvakanties en op schoolvrije dagen van Scholen Sint-Franciscus.

Wat bieden wij aan?

 • Voorschools: voor kinderen die moeite hebben met de drukte op de speelplaats voordat de school begint. Om deze periode te overbruggen, kunnen zij opgevangen worden in de leefgroep.
 • Over de middag: voor kinderen die nood hebben aan meer individuele begeleiding bij de maaltijd; de refter is te druk voor hen waardoor zij niet eten. Ze kunnen dan in de leefgroep terecht waar er minder kinderen aanwezig zijn en er meer individuele begeleiding geboden kan worden.
 • Naschools: na schooltijd komen de kinderen in de leefgroep en eten daar een vieruurtje. Als er huiswerk gemaakt moet worden, helpen de begeleiders om dit te doen. Indien er geen huiswerk is, zorgt de begeleiding voor een activiteit.
 • Woensdagnamiddag: kinderen en jongeren met een beperking hebben vaak moeite om de vrije tijd zelf in te vullen. Hierbij ondersteunen is dan ook een evident onderdeel van de totale begeleiding.
  We gaan in eerste instantie op zoek naar activiteiten in het reguliere aanbod. Voor kinderen en jongeren waarvoor dit te moeilijk is, organiseren we zelf een aanbod vanuit de ontspanningsdienst.
 • Vakantie: in de schoolvakantie kunnen sommige kinderen niet alleen thuisblijven en kunnen ze ook niet terecht in een reguliere speelpleinwerking. In de leefgroep zoeken we naar aangepaste activiteiten om er een leuke vakantie van te maken.

Deze modules worden in de verblijfsleefgroepen aangeboden, maar we beschikken daarnaast ook over een aantal groepen die deze module los van verblijf aanbieden. Deze zijn Aquarel, Tussensprong, Het Hoekhuis en ‘t Wijland.

Duur: deze module kan per halve dag aangeboden worden.

Frequentie: per halve dag, occasioneel of op regelmatige basis, van een halve dag per week tot een hele week.

Initiatieven waar wij mee samenwerken zijn:

 • Sportclubs voor kinderen en jongeren met een beperking
  – G-Sport
  – DAIS
 • Vrijetijdstrajectbegeleiding
  – KVG
  – Indivo

Download hier onze aanmeldingsprocedure.

Ik zoek een school voor mijn kind met een verstandelijke beperking dat in een rolstoel zit.
Mijn kind heeft een ernstig verstandelijke beperking en kan niet in het buitengewoon onderwijs terecht; is er opvang mogelijk?
Ik zoek een kleuterklas type 2 voor mijn kind.

Elk kind heeft recht op onderwijs. Er zijn echter heel wat kinderen en jongeren die nood hebben aan bijkomende ondersteuning tijdens de schooltijd.

We maken hierbij onderscheid tussen een aangepaste klassenwerking (GiW) en een alternatief aanbod indien de klas tijdelijk niet (meer) mogelijk is.

GIW: Geïntegreerde Werking

Voor kinderen en jongeren met een ernstig meervoudige (verstandelijke en motorische) beperking en kinderen en jongeren die een gewoon klassenaanbod niet aankunnen, is er de Geïntegreerde Werking (GiW). Ook onze kleuterwerking valt hieronder. Leerkrachten, begeleiders en therapeuten zorgen in nauwe samenwerking met elkaar en in overleg met de ouders voor een gepast onderwijsaanbod op maat van het kind. Verzorging, maaltijden, therapie- en rustmomenten krijgen in een gedoseerde afwisseling de nodige aandacht. Het zich goed voelen van het kind is een basisvoorwaarde om tot activiteit te kunnen komen.

Meer weten? Neem dan een kijkje op onze website.

Duur: deze module kan per halve dag aangeboden worden.
Frequentie: per halve dag occasioneel of op regelmatige basis, van een halve dag per week tot een hele week.

Alternatief schoolparcours

Kinderen of jongeren die tijdelijk geen voltijds schoolprogramma aankunnen, kunnen gebruik maken van een alternatief aanbod (de boerderij, tijdelijke dagbesteding, Ginkgo, …). Op basis van hun interesses worden in kleine groepjes activiteiten gedaan, zoals koken, fietsen, creatief bezig zijn, een uitstap doen, helpen op de boerderij, …
Om hiervan gebruik te maken wordt steeds in overleg met het CLB en de ouders deze beslissing genomen. Dit traject wordt op regelmatige basis geëvalueerd.

Onze visie op alternatief schoolparcours

Duur: variabel.
Frequentie: per uur, halve dag of volledige dag, afhankelijk van de nood.

Download hier onze aanmeldingsprocedure.

Het gaat thuis niet meer met mijn kind; ik ben op!
We kunnen niets meer doen als gezin: onze zoon krabt, bijt en gooit met dingen.
We willen een weekendje weg, maar vinden geen opvang voor ons kind vanwege zijn beperking.
Ons kind heeft meer structuur nodig dan dat wij thuis kunnen aanbieden.
Mijn kind heeft ernstige gedragsproblemen; opvang thuis lukt niet meer.

Soms is het noodzakelijk dat kinderen en jongeren tijdelijk of voor langere tijd niet thuis verblijven.

In de leefgroepen trachten we  een leefomgeving te creëren waarin ze zich veilig voelen, kunnen samenleven met anderen om van daaruit verder te groeien, met hun mogelijkheden en beperkingen. Een team van vaste begeleiders voorziet een continue begeleiding als de kinderen niet op school zijn.            

Duur: het verblijf is steeds gecombineerd met de module schoolaanvullende dagopvang (naschools en voorschools). Het verblijf start ’s avonds bij het avondmaal en duurt tot ’s ochtends bij het ontbijt.
Frequentie: van 1 dag per week tot 7 dagen per week.

Download hier onze aanmeldingsprocedure.

Ik zou graag hebben dat mijn kind meer beweegt dan de begeleiders en kinesisten kunnen waarmaken. Kan ik hiervoor een assistent vinden?
Mijn kind heeft een matig verstandelijke beperking en autisme. Ze kan zich thuis moeilijk bezig houden. Kunnen jullie iemand als assistent bij mij thuis tewerkstellen zodat ze toch een fijne vrije tijd heeft?
Ik zou graag een PAB aanvragen. Kunnen jullie me hierbij helpen?

Wij kunnen

 • je ondersteunen bij het zoeken, selecteren en aanwerven van persoonlijke assistenten of begeleiders
  • uit de ruime groep medewerkers van het MPC Sint-Franciscus
  • door aanwerving van persoonlijk assistent(en) samen met de cliënt/budgethouder
  • door een gezinslid als jouw assistent aan te werven en tewerk te stellen
  • door vrijwilliger(s) in te schakelen met een vrijwilligersovereenkomst
 • voor jou het werkgeverschap over de aangeworven assistent(en) opnemen
 • je persoonlijke assistenten en begeleiders coachen
 • je ondersteunen in de samenwerkingsrelatie met je assistent(en)
 • je helpen bij een optimale besteding van je budget

Een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) voor minderjarigen biedt je de kans om je zorg en je gewenste ondersteuning zelf te organiseren of in te kopen.  Bij je thuis of waar je ze ook nodig hebt.

Onze diensten kunnen je ondersteunen in elke stap van het proces. Van aanvraag, over op zoek gaan naar een assistent, tot de effectieve tewerkstelling van deze persoon.

Wij maken graag een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.

“Uit het leven van een persoonlijk assistent”

Download hier onze aanmeldingsprocedure.

Ons kind maakt de overstap van onthaalmoeder naar kleuterklas niet vlot.
In het eerste leerjaar op een bankje zitten lijkt voor onze dochter niet zo makkelijk.
De drukte van de naschoolse opvang is voor onze zoon overweldigend.

Sinds oktober 2019 hebben we een nieuwe functie binnen de rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH): Globaal Individuele Ondersteuning (GIO).

GIO is laagdrempelige en snel inzetbare hulp in de gewone kinderopvang of school zodat kinderen met en kinderen zonder specifieke zorg- of onderwijsbehoeften samen kunnen spelen, leren, vriendschappen sluiten, …
Met GIO zetten we specifiek in op jonge kinderen met (een vermoeden van) een beperking tot en met het eerste leerjaar.

Globale Individuele Ondersteuning is er specifiek voor kinderen die starten in de reguliere kinderopvang, de kleuterklas of het eerste leerjaar. Ze ondersteunt bij overgangsmomenten: de eerste stap naar de kinderopvang, de overgang van de kinderopvang of de thuissituatie naar de kleuterklas, van de kleuterklas naar de lagere school, van school naar de buitenschoolse opvang, …

Als ouder beslis je zelf of je Globale Individuele Ondersteuning aanvraagt voor je kind bij de zorgaanbieders die dat aanbieden. De opvang of school van je kind kan je daarbij ondersteunen. Je hebt inspraak over de manier waarop GIO in de school of kinderopvang wordt ingezet.

Daarnaast moet je kind voldoen aan de algemene voorwaarden voor rechtstreeks toegankelijke hulp. De voorziening vraagt geen bijdrage voor Globale Individuele Ondersteuning.

Duur: variabel. De begeleiding kan maximaal over 2 kalenderjaren lopen.

Frequentie: kortdurende ondersteuning met een maximum van 30 uur per jaar.

Regio: om praktische redenen wordt voorlopig een gio-aanbod opgestart indien de dagopvang/school zich in volgende regio bevindt: Roosdaal, Gooik, Lennik, Ternat, Denderleeuw, Liedekerke, Ninove  en Molenbeek.

Download hier ons aanmeldingsformulier.